Kinh thánh Tân ước – nghe đọc sách Gia cơ

820

Share

×

Kinh thánh Tân ước – nghe đọc sách Gia cơ

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Download Trọn Bộ Kinh Thánh Mp3 >>

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.