Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Thờ Phượng – Tỉnh Nguyện Sáng Ngày 02

186

Nếu bạn dùng điện thoại để truy cập, xin vui lòng sử dụng tai phone để nghe âm thanh. Xin cảm ơn!

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Thờ Phượng – Tỉnh Nguyện Sáng Ngày 02
Nhóm thờ phượng: Hội thánh truyền giáo phục hưng – Sài gòn

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt

Câu gốc:
Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Giăng 4:35